03 331 86 99 sales@adver-online.be

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Begripsbepalingen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Vennootschap: Adver Online BV
b. Adver Online BV: de Vennootschap die vacatures voor de Contractant plaatst op diverse internet (vacature) sites
c. Contractant: de (rechts-)persoon met wie de Vennootschap een Overeenkomst heeft gesloten;
d. Overeenkomst: een Overeenkomst inzake de afname door Contractant van een Adver-abonnement, respectievelijk een Adver-advertentie;
e. Adver-abonnement: de krachtens een Overeenkomst (hierna ook wel te noemen: “Abonnements-overeenkomst”) aan Contractant verleende faciliteiten, variërend van plaatsing van een nader overeen te komen aantal vacatures, vacature-informatie en bedrijfs-informatie op de site van Vennootschap en haar aangeboden pakketten van plaatsingen op andere internet sites waarvoor de Contractant kiest.;
g. Adver-advertentie: de krachtens een Overeenkomst (hierna ook wel te noemen: “Advertentieovereenkomst”) aan Contractant verleende faciliteit tot plaatsing (gedurende 1 maand) van 1 vacature, vacature-informatie en bedrijfsinformatie op de site van Vennootschap en haar aangeboden pakketten van plaatsingen op andere internet sites waarvoor de Contractant kiest.;
i. Partij of Partijen: de Vennootschap en/of Contractant.

Artikel 2 – Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke gesloten Overeenkomst.
2.2 De Vennootschap mag deze Algemene Voorwaarden tijdens de duur van een Abonnements-overeenkomst eenzijdig wijzigen. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na datum van schriftelijke bekendmaking aan Contractant. Indien Contractant niet wenst in te stemmen met deze wijzigingen, heeft deze het recht die Overeenkomst op te zeggen, zulks met inachtneming van een opzegtermijn van 10 dagen, tegen (op zijn vroegst) de datum waarop de wijzigingen in werking treden.
2.3 Wijzigingen anders dan op verzoek van Contractant, respectie-velijk welke niet tot stand gekomen op de wijze als beschreven in artikel 2.2, zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk tussen Partijen zijn vastgelegd in een nieuwe, door beide Partijen ondertekende, (bijlage bij de) Overeenkomst.

Artikel 3 – Inwerkingtreding en duur van de Overeenkomst

3.1 Een Overeenkomst treedt in werking op de datum van haar dagtekening of zo veel eerder de advertentie-ruimte op de site van Vennootschap en haar aangeboden pakketten van plaatsingen op andere internet sites feitelijk aan Contractant ter beschikking wordt gesteld.
3.2 Een Abonnements-overeenkomst voor het plaatsen van meerdere vacatures wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden (of voor de eerste maal een deel daarvan). Na ommekomst van deze periode wordt deze Overeenkomst telkenmale stilzwijgend met 12 maanden verlengd, tenzij voorafgaand, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, schriftelijke opzegging heeft plaatsgevonden.
3.3 Een Advertentie-overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 1 maand, zijnde de duur van de plaatsing van de desbetreffende advertentie. Deze Overeenkomst eindigt van rechtswege.
3.4 Elke Partij mag een Abonnements-overeenkomst tussentijds beëindigen indien: zij haar bedrijfsactiviteiten beëindigt; de andere Partij uitstel van betaling heeft gevraagd danwel heeft gekregen of in staat van faillissement is verklaard danwel met betrekking tot hem een faillissementsaanvraag is ingediend; de andere Partij een wezenlijke verplichting niet nakomt als gevolg van een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) en deze overmachtssituatie langer dan 1 maand heeft geduurd, zulks te rekenen vanaf de datum van kennisgeving van de overmachtssituatie. indien artikel 2.2 van toepassing is; indien artikel 10.1 van toepassing is.
3.5 Beëindiging van een Abonnements-overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.4, onder a, treedt in met ingang van de datum van bedrijfsbeëindiging. Beëindiging van een Abonnements-overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.4, onder b, treedt onmiddellijk in zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling noodzakelijk is.

Artikel 4 – Adver-abonnement

4.1 Op basis en voor de duur van een Abonnements-overeenkomst stelt de Vennootschap aan Contractant het Adver-abonnement ter beschikking.
4.2 De specificaties van het Adver-abonnement worden schriftelijk overeengekomen
4.3 Met het oog op het gebruik van het Adver-abonnement dient Contractant te beschikken over een door een Internet-provider beschikbaar gestelde Internet-aansluiting.
4.4 De functionaliteit van het Adver-abonnement is 24 uur per dag beschikbaar. Preventief en correctief onderhoud ten behoeve van de functionaliteit van Vennootschap vindt zo veel mogelijk plaats buiten 09.00 – 18.00 uur.
4.5 Contractant draagt voor eigen rekening zorg voor de aanschaf van de op zijn locatie noodzakelijke randapparatuur en bijbehorende telecommunicatieverbindingen ten behoeve van diens Internet-aansluiting.
4.6 Contractant is jegens de Vennootschap zelf verantwoordelijk voor de goede werking van de in artikel 4.5 bedoelde randapparatuur en telecommunicatieverbindingen.
4.7 Contractant verstrekt aan de Vennootschap alle noodzakelijke informatie waarvan Contractant weet danwel redelijkerwijs behoort te weten dat deze van belang is voor de Vennootschap voor een correcte uitvoering harerzijds van de Abonnements-overeenkomst.
4.8 De Vennootschap ondersteunt Contractant inzake Adver door middel van het on-line ontsluiten van en/of het beschikbaar- stellen van de nodige documentatie.

Artikel 5 – Adver-advertentie

5.1 Op basis en voor de duur van een Advertentie-overeenkomst stelt de Vennootschap eenmalig aan Contractant de functionaliteit van de Adver-advertentie ter beschikking.
5.2 Indien er wijzigingen en/of veranderingen plaatsvinden waardoor 1 of meerder vacaturesites niet (meer) werken, dan wordt de vacature op een andere vacaturesite geplaatst. Een vervangende site aanbieden is een service vanuit Vennootschap maar is hiert niet toe verplicht. In de bevestiging van plaatsing worden de sites vermeld waar de vacature geplaatst is.
5.3 De artikelen 4.2 tot en met 4.8 zijn hierop zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 – Adver-bemiddeling

6.1 Vennootschap is niet aansprakelijk voor de totstandkoming van een bemiddeling tussen contractant en mogelijke andere partijen/kandidaten. Vennootschap verzorgt alleen de plaatsing van de vacature(s).
6.2 Vennootschap is niet aansprakelijk voor het contact en het vervolg wat ontstaat door gebruik te maken van een Adver E-mail adres of een doorlink wat doorgelinkt wordt naar het E-mail adres of website van de Contractant.
6.3 De artikelen 4.2 tot en met 4.8 zijn hierop zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7 – Tarieven

7.1 Contractant is aan de Vennootschap de vergoedingen verschuldigd, zoals vermeld in de desbetreffende Overeenkomst.
7.2 Alle verschuldigde vergoedingen zullen worden verhoogd met de wettelijk verschuldigde belastingen.
7.3 De Vennootschap is gerechtigd tijdens de duur van de Abonnenments-overeenkomst de tarieven, bedoeld in artikel 7.1, te wijzigen. In dat geval is artikel 2.2 van overeenkomstige toepassing.
7.4 Restitutie van de desbetreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk is niet mogelijk. Restitutie is alleen mogelijk ingeval van artikel 10.8.

Artikel 8 – Betalingen

8.1 De Vennootschap brengt de door Contractant verschuldigde bedragen door middel van een nota in rekening. De betaling dient te geschieden op een door de Vennootschap aangegeven bank- of girorekening, op de wijze en binnen de termijn als vermeld op deze nota.
8.2 De vergoeding inzake de Advertentie-overeenkomst is bij vooruitbetaling verschuldigd of door een automatische incasso opdracht.
8.3 Indien Contractant verzuimt tijdig te betalen, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is. In dat geval is vanaf de datum van het verzuim de wettelijke rente verschuldigd, zoals bepaald in artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek. Alsdan zendt de Vennootschap een herinneringsfactuur waarin een nieuwe datum voor betaling van hoofdsom en rente wordt aangegeven.
8.4 De Vennootschap is gerechtigd in geval van buitengerechtelijke incasso de daarop betrekking hebbende kosten, zijnde 15% van de verschuldigde hoofdsom plus de alle andere kosten die hiermee samenhangen, in rekening te brengen aan Contractant.

Artikel 9 – Geheimhouding

9.1 Iedere Partij is verplicht tot geheimhouding jegens derden van alle gegevens van geheime of vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn gekregen van de andere Partij.
9.2 Partijen zijn jegens elkaar aansprakelijk voor de schade die wordt geleden ten gevolge van niet-nakoming van de verplichtingen omschreven in artikel 9.1.

Artikel 10 – Toerekenbare tekortkomingen, aansprakelijkheid en vrijwaringen

10.1 Indien een Partij niet aan zijn verplichtingen uit een Overeenkomst voldoet en ook na voorafgaande ingebrekestelling alsnog in gebreke blijft om binnen 30 dagen correct te presteren, is de andere Partij gerechtigd deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen dan wel in rechte nakoming te vragen. Zulks onverminderd diens recht ter zake eveneens schadevergoeding te vorderen.
10.2 De Vennootschap is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een onjuiste informatie op de sites die de Vennootschap aanbied in de diverse pakketten dan wel een onjuiste werking van het vacature-systeem. Voor het overige is de aansprakelijkheid van de Vennootschap uit hoofde van een onrechtmatige daad of een toerekenbare tekortkoming beperkt tot het bedrag van de door Contractant geleden schade, zulks met een maximum van � 2.268,– (tweeduizend tweehonderd achtenzestig euro) per gebeurtenis.
10.3 De vennootschap zal zoveel mogelijk de aangeleverde informatie integraal overnemen, maar dient zich te houden aan de lay-out (m.b.t. de teksten en logo’s) en de beschikbare branche- en functieomschrijvingen van de diverse vacaturesites.
10.4 De Vennootschap plaatst de vacature(s) binnen 24-uur na ontvangst van de getekende bevestigingsopdracht van de contractant. In geval van overmacht kan hier in overleg met de contractant meer tijd voor uitgetrokken worden.
Vennootschap is niet verantwoordelijk voor het updaten van vacature(s) van contractant op de verschillende vacaturebanken of het plaatsen laten tonen van logo’s. In het weekend worden geen vacatures geplaatst.
10.5 De Vennootschap is niet aansprakelijk voor calamiteiten bij de diverse vacaturesites (offline, niet kunnen plaatsen etc). Ingeval van zulke storingen zal de vennootschap de vacature(s) alsnog plaatsen wanneer deze storing door de vacaturesite(s) verholpen is.
10.6 In geval van plaatsingsfouten zal de Vennootschap er zorg voor dragen dat deze binnen 48-uur worden hersteld
10.7 Contractant staat in voor de juistheid van alle door hem geleverde informatie ten behoeve van plaatsing via Vennootschap. Contractant vrijwaart de Vennootschap deswege tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, welke het gevolg is van onjuiste informatie als hier bedoeld.
10.8 De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing ingeval van opzet of grove schuld.
10.9 De Vennootschap is niet aansprakelijk/verantwoordelijk voor de resultaten en uitkomsten zoals response, kandidaten/sollicitanten en reacties van de geplaatste vacature(s) voor Contractant.
10.10 De Vennootschap is niet aansprakelijk voor de doorplaatsingen bij de diverse vacaturesites. Ingeval van storingen/fouten zal de vennootschap de vacaturesites hier wel op attenderen.
10.11 De Vennootschap is niet aansprakelijk voor welke allianties er door de vacaturebanken m.b.t. doorplaatsingen zijn afgesproken. Doorplaatsingen zijn afhankelijk van individuele afspraken door de desbetreffende vacaturebanken en kunnen dus tijdens de contractduur worden gewijzigd.
10.12 De Vennootschap plaatst de vacatures op de diverse vacaturesites en verwijderd deze pas op uitdrukkelijk verzoek van de klant. De Vennootschap doet haar uiterste beste deze binnen 48 uur te verwijderen, maar is echter afhankelijk van de batches van de diverse vacaturesites waardoor dit eventueel langer kan duren.
10.13 De Vennootschap is niet aansprakelijk voor het verwijderen van vacatures op vacaturesites waar de Vennootschap niet zelf op plaatst. (Spidersites, de cache van Google e.d.)

Artikel 11 – Overige en slotbepalingen

11.1 De Vennootschap heeft het recht om advertenties te weigeren die in strijd zijn met de wet en/of de goede zeden. De Vennootschap streeft er naar haar beleid ter zake vast te leggen in een reglement.
11.2 Alle geschillen die mochten voortvloeien uit de Overeenkomst zullen worden beslecht door een bindend advies of arbitrage
11.3 Bij misbruik van afgenomen producten en / of diensten behoud Vennootschap zich het recht voor het gebruik van deze producten en/of diensten per direct te beëindigen. Het vorderingsrecht van wederpartij komt hiermee automatisch te vervallen.
11.4 Partijen hebben niet het recht de rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst zonder toestemming van de wederpartij aan een derde over te dragen.
11.5 De verplichting tot geheimhouding zoals omschreven in artikel 9 duurt voort tot en met 2 jaar na het einde van de Overeenkomst.
11.6 De eventuele toepasselijkheid van door Contractant gehanteerde algemene voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten.
11.7 Het is niet toegestaan het concept welke Vennootschap hanteert door te verkopen aan klanten, derdend.
11.8 Alle offertes die worden uitgebracht zijn onder voorbehoud van typ of zet fouten. Of alle prijzen zijn ondervoorbehoud van typ of zet fouten.

Share This